Imatran yleiskaava 2040

Imatran uuden yleiskaavan laatiminen on käynnissä.

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Yleiskaavan laadintaa ohjaavat mm. Imatran kaupunkistrategia 2030, Imatran ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan maakuntaliiton laatima maakuntakaava. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Yleiskaava vastaavasti ohjaa asemakaavoituksen laadintaa.

Yleiskaavaratkaisu tulee muotoutumaan osallisten kanssa käytävän vuoropuhelun, taustaselvityksistä ja suunnitelmista saatavan lisätiedon, aiempien päätösten ja hyväksyttyjen osayleiskaavojen kautta.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Yleiskaavaa laaditaan tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien kanssa.

Mitä on tehty

Yleiskaavan laatiminen ja vireilletulo on kirjattu kaavoituskatsaukseen ja –ohjelmaan 2016-2017. Kaavoituskatsaus on merkitty tiedoksi kaupunkikehittämislautakunnan kokouksessa 23.2.2016 § 17. Kuulutus vireilletulosta on julkaistu 3.3.2016. Yleiskaava 2040 ohjaus-ryhmä ”Kokoaan suurempi Imatra” on nimetty 15.12.2016.

Yleiskaavasuunnitteluun liittyvä kuntalaiskysely on tehty 11.10 - 31.12.2017. Sen tulokset on julkaistu helmikuun 2018 aikana. Miun Imatra-karttakyselyyn osallistuttiin myös Imatran peruskouluissa. Kohderyhmänä ovat olleet luokat 6.-9. Yhteenveto tuloksista nähtävillä täällä .Yhteistyötä koulujen kanssa tiivistetään suunnitteluprosessin aikana.

Ensimmäisessä vaiheessa vuoden 2018 alussa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja työohjelma. Osallistumis- ja suunnitelmassa kerrotaan mm. kaavoituksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä siitä miten kaavan vaikutuksia arvioidaan, miten kaavan vuorovaikutus järjestetään ja miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät. OAS täydentyy prosessin kuluessa mm. tavoitteiden osalta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla sekä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros). Kuulutus nähtävilläolosta on julkaistu kaupungin ilmoitustaululla, Uutisvuoksessa ja internetsivuilla.

Aloitusvaiheessa on koottu yhteen tausta-aineistoa, arvioitu tehtyjen selvitysten ajantasaisuutta ja lisäselvitysten tarvetta sekä käyty neuvotteluja osallisten kanssa.

Työryhmätyöskentely ja yleiskaavainfot

 • Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelut 14.3.2018 ja 15.3.2018.
 • Kakela –info 20.3.2018
 • Yleiskaavan ohjausryhmä 5.4.2018 1/2018
 • KH -info 16.4.2018
 • Hyvinvointilautakunta–info 22.5.2018

Saimaan rannat ja saaret 4.6.2018, 18.6.2018, 24.9.2018 KH, KV puheenjohtajisto, ryhmien PJ:t

Työryhmien aloituskokoukset

 • Yhdyskuntatekniikka –paikkatieto, kartat 8.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka –vesihuolto / verkostoryhmä -jätevesi- ja vesijohtoverkosto 9.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka – hulevesiryhmä 16.5.2018
 • Ympäristöryhmä / Geopark, virkistysaluesäätiö 22.5.2018
 • Ympäristöryhmä / viheralueet, luonto, luonnonsuojelu, metsät 24.5.2018
 • Rakennettu ympäristö, rakennussuojelu 29.5.2018
 • Yhdyskuntatekniikka – laajennettu liikenneryhmä 29.8.2018
 • Yhdyskuntatekniikka –vesihuolto / laajennettu verkostoryhmä 29.8.2018

Metsätalousvaikutusten arviointi kaavoituksessa – Imatran yleiskaava 2040

Opinnäytetyö Mikko Ikonen: Metsätalousvaikutusten arviointi kaavoituksessa - Imatran yleiskaava 2040
Opinnäytetyössä on käsitelty metsänkäsittelyä kaavoitusalueilla, vaikutusten arviointia yleisesti ja tarkemmin metsätalousvaikutusten arviointia sekä kaavamerkintöjen ja -määräysten vaikutusta metsätaloudelle. Yksi merkittävimmistä uudessa yleiskaavassa käsiteltävistä
suunnittelualueista on Imatran kaupungin omistamat Saimaan saaret ja ranta-alue. Opinnäytetyön tavoitteena on ollut koota selvitys näiden kolmen saaren ja läheisten ranta-alueiden metsätalous-, luonto- ja suojeluarvoista.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 

OAS on nähtävillä MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti kaavoituksessa ja kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi kaavan laadinnan ajan sekä Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros) helmikuun 2018 ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavaselostuksen valmistumiseen saakka. Seuraava tarkistaminen tehdään konsulttityön käynnistyttyä.

Mahdolliset huomautukset osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan ensimmäisestä versiosta 2.3.2018 mennessä kirjaamo@imatra.fi tai osoitteella:
Imatran kaupunki, Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitus
Virastokatu 2, 55100 IMATRA
 
Liitteet

Miten jatketaan

Yleiskaavan laatimisen suunnittelutyö ja selvitysten laatiminen on kilpailutettu.  Päätös hankinnasta on tehty 14.5.2019 (Kaupunkikehityslautakunta 5/2019 § 54).

 1.  Yleiskaavahankkeen suunnittelijaksi (toteutus ja projektin hallinta) on valittu Ramboll Finland Oy.  
 2.  Luontoselvitysten laatijaksi on valittu T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen.  
 3.  Kulttuuriympäristön ja rakennetun ympäristön inventointityön tekijäksi on valittu Ramboll Finland Oy.  
 4.  Arkeologinen inventoinnin tekijäksi on valittu Maanala Oy.  
 5.  Meluselvitysten analysointi ja tarvittavien selvitysten laatijaksi valittiin WSP Finland Oy.  

 Seuraava suunnittelukokous, jossa ovat mukana yleiskaavatyön ohjausryhmä, konsultit ja muut avainhenkilöt pidetään 22.8.2019.

 Karkea kaavoitusaikataulu:

 • vuoden 2019 aikana tehdään rakennemallit ja kaavarunko,
 • keväällä 2020 kaavaluonnos,
 • syksyllä 2020 kaavaehdotus ja
 • keväällä 2021 on viimeistelyvaihe.

Jatkoaikataulu tarkentuu syksyn aikana. Kaavaprosessin kuvaus

Yleiskaavatyön etenemisestä raportoidaan kaupunkikehittämislautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Yleiskaavan esitystapa ja asiakirjat

Imatran nykyinen yleiskaava on melko tarkka esim. viheralueiden rajausten osalta. Tavoitteena on laatia uusi yleiskaava strategisempana asiakirjana, jolloin voidaan mahdollistaa asioita ja luodaan asemakaavavaiheeseen pelivaraa. ”Lentokorkeuden nosto”. Kaava laaditaan kuitenkin niin tarkaksi, että mm. rajaturvallisuus pystytään huomioimaan ja riittävät tilavaraukset tekemään. Kaavan lähtökohdat ja ratkaisujen perustelut tuodaan esille selvitysaineiston ja liitekarttojen muodossa.

Laadittavat asiakirjat

Yleiskaavan, kaavarungon ja rakennemallien laadinta

 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
 • Rakennemallit
 • Yleiskaavarunko
 • Yleiskaavakartta
 • Yleiskaavaselostus liitteineen
 • Kuulutusten, tiedotteiden ja päätösesitysten sisältö

Yleiskaavan laatijan ja projektin vetäjän yhteystiedot:

Ulla Karjalainen
kaupunkisuunnittelupäällikkö 
ulla.karjalainen@imatra.fi
p. 020 617 4457

Ramboll Finland Oy, DI Iris Broman, iris.broman@ramboll.fi p. 040 840 6022

Ramboll Finland Oy, Niina Ahlfors, niina.ahlfors@ramboll.fi, p. 040 176 8252

T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen, karri.kuitunen@gmail.com, p. 040 590 7082

Maanala Oy, Ville Laakso, laakso@maanala.fi, p. 050 55 6312

WSP Finland Oy, Ilkka Niskanen, ilkka.niskanen@wsp.com, p. 040 840 4046

Related topics