Hankinnat

Imatran kaupuki ostaa tuotteita, palveluita ja rakennusurakoita vuositasolla noin 44 M€ (pois lukien Eksotelta ostettaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin). Tämä määrä jakautuu vapailta markkinoilta ostettavaan,  noin 19 M€ ja loput ostot kohdistuvat kaupungin tytäryhtiöihin ja muihin sidosyksiköihin.

Imatran kaupungin hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön ja Imatran kaupungin sisäisen hankintaohjeistuksen mukaisesti. Hankintatoiminta järjestään avointa ja aktiivista tiedottamispolitiikkaa noudattaen. Kaupungin tulevat hankinnat julkaistaan kilpailutuskalenterissa.

Imatran kaupungin hankinnat suoritetaan taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon seuraavat keskeiset hankintaperiaatteet:

  • Tarjoajien ja ehdokkaiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu hankinnan eri vaiheissa.
  • Kilpailuolosuhteiden tehokas hyödyntäminen.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys.
  • Suhteellisuus hankinnoissa ja hankintamenettelyissä: Kilpailutusmenettely ja tarjouspyynnössä asetettavat vaatimukset tulee suhteuttaa hankintaan ja tavoiteltavaan päämäärään.
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioon ottaminen.

Hankinnoissa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon sosiaaliset näkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset on otettava huomioon vähintään siten kuin voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden ja palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä ja kierrätyksestä aina jätteenkäsittelyyn asti. Tyypillinen huomioon otettava ympäristönäkökohta on tuotteen tai palvelun edellyttämä energiantarve elinkaaren eri vaiheissa.

Hankintojen suunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa hankinta sosiaalisia näkökulmia painottaen. Hankinnoilla on pyrittävä tukemaan esimerkiksi toimintakyvyltään rajoittuneen väestön työllistämistavoitteita. Hankintalain ja tilaajavastuulain hengessä hankintayksikön tulee huolehtia riittävällä tarkkuudella myös harmaan talouden, hintakartellien taikka muiden epäterveiden talouden ilmiöiden torjunnasta hankinnoissaan.

Yllämainitut periaatteet koskevat hankintalain mukaisia kynnysarvon ylittävien hankintojen lisäksi myös kynnysarvon alittavia, ns. pienhankintoja. Imatran kaupunginvaltuuston vahvistama pienhankintarajan, 4.000 €, suuruisista ja sen ylittävistä hankinnoista tulee tehdä aina ns. kevyt kilpailutus.

Ajantasaiset kynnysarvot ovat Hilmassa (Hankintailmoitukset): https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/info/

Suunnitellut hankinnat on listattu hankintakalenteriin ja käynnissä olevat kilpailutukset tarjouspyynnöt-listaukseen. Hankinnoista tehdyt päätökset ovat toimivaltuuksien puitteissa joko viranhaltijapäätöksiä tai toimielinpäätöksiä (lautakunta, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto)

 

Related topics