Hankinnat

Imatran kaupunki ostaa tuotteita, palveluita ja rakennusurakoita vuosittain noin 44 miljoonalla eurolla. Summasta noin 19 miljoonaa käytetään vapailta markkinoilta ostettaviin palveluihin ja tuotteisiin. Loput hankinnat tehdään kaupungin tytäryhtiöistä tai muista sidosyksiköistä.

Hankintalaissa määritellään hankinnoille kynnysarvot. Kaikki kynnysarvot ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain määräämällä tavalla. Ajantasaiset kynnysarvot löytyvät hankinnat.fi –nettisivuilta tästä linkistä.

Imatran kaupunginvaltuuston vahvistama pienhankintaraja on 4000 euroa. Ne hankinnat, jotka ylittävät arvoltaan pienhankintarajan mutta jäävät lain määrittämien kynnysarvojen alle, kilpailutetaan ns. kevyellä kilpailutuksella.

Käynnissä olevat kilpailutukset löytyvät tarjouspyynnöistä.

Hankinnoista tehdyt päätökset ovat joko viranhaltijapäätöksiä tai toimielinpäätöksiä riippuen siitä, missä hankinnasta on päätetty.

Keskeiset hankintaperiaatteet

Imatran kaupungin hankinnat toteutetaan hankintalainsäädännön ja kaupungin sisäisen hankintaohjeistuksen mukaisesti. 

Kaikki kaupungin hankinnat tehdään taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa huomioidaan seuraavat periaatteet:

  • Tarjoajien ja ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu hankinnan kaikissa vaiheissa.
  • Kilpailuolosuhteiden tehokas hyödyntäminen.
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys.
  • Suhteellisuus: Kilpailutusmenettely ja tarjouspyynnössä asetettavat vaatimukset suhteutetaan hankintaan ja haluttuun lopputulokseen.
  • Kestävän kehityksen tavoitteiden huomioiminen.
  • Paikallisen yrittäjyyden edistäminen hankintalain mahdollistamissa puitteissa.

Myös kestävä kehitys ja sosiaaliset näkökulmat huomioidaan

Hankinnoissa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan muun muassa sosiaaliset näkökulmat, yritysvaikutukset sekä kestävän kehityksen periaatteet vaikutustenarviointilomakkeen avulla.

Tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutukset on otettava huomioon vähintään sillä tasolla, mitä voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää. Kun vaikutuksia arvioidaan, on huomioitava tuotteen tai palvelun koko elinkaari: valmistus, kuljetus, pakkaus, varastointi, käyttö, kierrätys ja jätteenkäsittely. Tyypillinen ympäristönäkökohta on esimerkiksi tuotteen tai palvelun energiatarve.

Hankintoja suunniteltaessa huomioidaan myös sosiaaliset näkökulmat. Hankinnoilla on pyrittävä tukemaan esimerkiksi toimintakyvyltään rajoittuneen väestön työllistämistavoitteita.

Lisäksi hankinnoissa on huomioitava myös harmaan talouden, hintakartellien tai muiden epäterveiden talouden ilmiöiden torjuminen.

Ole yhteydessä meihin, mikäli olet kiinnostunut kaupungin kilpailutuksiin osallistumisesta. 
 

Related topics