Ukonniemen alue

Ukonniemen loma-asuntoalueen kaavamuutoksen käynnistäminen

Ukonniemen alueella selvitetään pysyvän asumisen mahdollisuutta

-    Imatran kaupunki käynnistää selvityksen osan Ukonniemen loma-asuntojen muuttamisesta pysyviksi asunnoiksi, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen

Asia on tullut esille keskusteluissa eri toimijoiden kanssa, koska Ukonniemessä on tällä hetkellä vajaalla käytöllä olevia loma-asuntoja, jotka haluttaisiin muuttaa pysyvän asumisen käyttöön. 

Eri vaihtoehtoja on selvitetty ja on päätetty, että käynnistetään yleis- ja asemakaavahanke, jossa tutkitaan myös pysyvän asumisen mahdollisuudet. Tarkoituksen on laatia hybridikaava, jossa mahdollistetaan sekä pysyvä että loma-asuminen alueella.
 
Imatran kaupunki on johdonmukaisesti jo 70-luvulta alkaen kehittänyt Ukonniemen aluetta vapaa-aika- ja virkistyskäyttöön. Alueella on ollut matkailu- ja virkistystoimintaa, muun muassa leirintäalue jo 70-luvulta alkaen.

Vireilletulokuulutus julkaistaan 17.2., jonka jälkeen aineistoa lisätään kaavoituksen internet-sivuille varsinaisen suunnittelun käynnistyttyä.
 

Lisätietoja: kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen p. 020 617 4457. 

Yleiskaavan sisältövaatimukset

Ratkaisun pohjaksi tarvitaan perusteluja ja selvityksiä eri asioista. Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

  • yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys
  • olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö
  • asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus
  • mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla
  • mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön
  • kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset
  • ympäristöhaittojen vähentäminen
  • rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen
  • virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys