Tutkimusluvat

Hyvinvointipalveluissa tehdään runsaasti erilaista tutkimus- ja selvitystyötä. Päällekkäisen tutkimustoiminnan välttämiseksi sekä tulosten hyödyntämisen vahvistamiseksi on tärkeää, että kaupungin palveluita ja henkilöstöä koskevien tutkimusten tiedot ovat julkisia aina kun mahdollista.

Hyvinvointipalvelujen organisaatiossa tehtäviin tutkimuksiin ja selvityksiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimuslupaa tulee hakea kaikkiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin opinnäytetöihin sekä tilastoaineiston tietopyyntöihin, joissa kerätään hyvinvointipalvelujen asiakkailta/potilailta tai henkilökuntaa koskevia tunniste- ja yksilöintietoja. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, kerätäänkö aineisto henkilörekistereistä, haastattelemalla, kyselylomakkein tai muilla menetelmillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasaineistojen kerääminen ja käyttö on kuitenkin rajattu vähintään pro gradu -opinnäytetöihin, jolloin ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä ei voi kerätä tunniste- ja yksilöintietoja sisältäviä asiakas- tai potilasaineistoja.

Tutkimusluvan myöntämisessä on otettava huomioon henkilötietolain tutkimustoimintaa koskevat säädökset (14 §) sekä tietosuojavaltuutetun tutkimuslupatoiminnasta antama ohjeistus.

Tutkimusluvan hakeminen

Tutkimuksen tekijä hakee tutkimusluvan. Lupa anotaan ja myönnetään liitteenä olevalla tutkimussuunnitelmalomakkeella.

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan kirjepostina Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 55120 Imatra

Lisäksi tutkimuslupahakemus liitteineen lähetetään sähköpostilla hyvinvointipalveluihin.

Lasten ja nuorten palveluiden tutkimusluvat:

Sähköpostin aihekenttään tulee merkitä tutkimuslupa hakemus

Valmistuneet työt

Valmistuneet työt palautetaan sähköpostitse pdf-muodossa luvan myöntäjälle etunimi.sukunimi@imatra.fi

Related topics