Päätös kolmesta kampuksesta syntyi kaupunginvaltuustossa 24.10.

Kaupunginhallitus linjasi 27.6. virkamiestyöryhmän selvitykseen 6.6. perustuen, että Imatran kouluille valmistellaan keskitettyä kampusmallia. Päätös kolmen koulukampuksen muodostamisesta tehtiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.10. Alla on kuvattu päätökseen johtanutta prosessia.

Kaupunginjohtajan asettama työryhmä selvitti kevään 2016 aikana seitsemää vaihtoehtoista kampusmallia Imatran kouluverkon rakenteeksi. Toimiva kampusmalli vuonna 2026 –selvityksen tavoitteena on luoda pohja Imatran kaupungin uudistuneen strategian mukaisille ratkaisuille ja pitkän aikajänteen palveluverkkolinjauksille.

Palveluverkkoselvitystä valmistellut työryhmä esitti, että tehdyn vertailun pohjalta Imatran palveluverkkoa kehitetään keskitetyn mallin mukaisesti. Ryhmä esitti koulukampusten rakentumista kolmen yhtenäiskoulun ympärille.

Selvityksessä keskitetyt mallit osoittautuivat parhaiksi oppimisympäristöjen ja pedagogisen laadun, investointi- ja käyttökustannusten, kaupunkikehittämisen ja kaupunkistrategian näkökulmista. Lisäksi kolmen yhtenäiskoulun malli tukee palveluiden yhdenvertaisuutta ja tasapuolisuutta kaupungin eri osissa.

Selvitetyt koulukampusmallit 

Työryhmä esitti, että mallit 2a ja 3a otetaan syventävään tarkasteluun. Molemmissa malleissa peruskoulujen koulukampukset sijaitsisivat Kosken koulun kampuksella, Vuoksenniskalla ja Ukonniemessä. Mallit eroavat toisistaan lukion sijaintipaikan osalta. Kampusmallien toteutusaikataulu tarkentuu jatkovalmistelussa; kokonaisuudessaan palveluverkkouudistus toteutetaan useassa vaiheessa noin 10 vuoden aikana.

Varhaiskasvatuksen osalta työryhmä esitti, että varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tiivistetään, ja ensimmäisenä investoidaan keskitettyyn vuoro- ja laajennetun hoidon yksikköön. Varhaiskasvatuksen yksiköiden uudisrakennuskohteet tulee yhdistää koulukampuksiin.

Työryhmän esitys etenee elokuussa pidettävien avoimien keskustelutilaisuuksien jälkeen lausuntokierrokselle lasten parlamentille, nuorisovaltuustolle, vammaisneuvostolle ja vanhusneuvostolle. Lisäksi koulujen ja päiväkotien oppilaskunnille osoitetaan kysely, henkilökunnille järjestetään kuulemistilaisuudet ja mahdollisuus antaa asiasta lausunto. Vanhempaintoimikunnilla on myös mahdollisuus antaa asiasta lausunto.  Hyvinvointilautakunta ja Kaupunkikehityslautakunta käsittelevät asiaa syyskuussa, ja asia etenee kaupungin hallituksen ja valtuuston päätettäväksi lokakuussa.

Selvitystä esiteltiin elokuussa 2016 sekä avoimissa kuntalaistilaisuuksissa että erikseen keskeisille sidosryhmille.

Avoimet keskustelutilaisuudet kuntalaisille pidetään:
- keskiviikkona 24.8. aiheena Kosken kampus, kello 18
- torstaina 25.8. aiheena Ukonniemen kampus, kello 18
- tiistaina 30.8. aiheena Vuoksenniskan kampus, kello 18
Tilaisuuksissa ovat mukana valmisteluun osallistuneita rehtoreita ja virkamiehiä. Tarkemmat paikat ja osallistujat ilmoitetaan myöhemmin.

Asukkaat ja muut osalliset antoivat runsaasti palautetta suunnitelmista OtaKantaa.fi – sivustolla ja kaupungin sähköisessä kyselyssä. Erityisen palautteen antaminen kouluverkkoratkaisusta on nyt päättynyt ja asiaa koskevaa palautetta voi antaa kaupungin normaalien palautekanavien kautta.

Kuntalaiskeskusteluissa keskiviikkona 24.8. kävi ilmi, että tiedoissa virhe, dia numero 20 on sen pohjalta muutettu. Päivitetty palveluverkkoselvitys.

Vastauksia kuntalaispalautteeseen (päivitetty 9.8.2016)

 

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.6. palveluverkkoselvitystä ja päätti ohjeistaa palveluverkkoselvityksen valmistelun jatkoa siten, että loppuraportissa esitetyistä vaihtoehdoista mallit 1a, 2a ja 3a otetaan syventävään tarkasteluun erityisesti seuraavista näkökulmista:
- mahdollisuudet kampusten kehittämiseen monitoimitalo-ajatuksella, esim. liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden integrointi kampuksiin
- mahdollisen liikuntapainotteisen tai erityislukiostatuksella toimivan lukion kustannusrakenne ja toimintamalli
- kampusten johtamismallit ja resurssit (huomioiden myös Itä-Suomen koulu)
- elinkaarimallilla toteutetun uudisrakentamisen mahdollisuudet
- toteutusaikataulu

Lisäksi päätettiin yksimielisesti, että palveluverkkoselvityksen näkökulmia lukion kustannusrakenteen ja toimintamallin osalta laajennetaan niin, että siinä tarkastellaan liikuntapainotteisuuden lisäksi, viitaten erityislukiostatukseen, esimerkiksi yrittäjyyslukiovaihtoehto.

Kapunginvaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä kampusmallin, jossa koulukeskukset sijoittuvat Vuoksenniskalle, Mansikkalaan ja Koskelle. Kokouksen asiakirjat näkyvät täältä.

Lisätietoja:

Lisätietoja:
Hanna-Kaisa Ellonen, hyvinvointijohtaja, työryhmän puheenjohtaja
040 637 0691 / hanna-kaisa.ellonen@imatra.fi
Topiantti Äikäs, kaupunkikehitysjohtaja, työryhmän jäsen
020 617 2204/ topiantti.aikas@imatra.fi 
Marita Toikka, hallintojohtaja
020 617 2202/ marita.toikka@imatra.fi

Lisäselvityksiä: