Olet täällä

Kiinteistöjen sisäilma-asiat

Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen.

Services

Kiinteistöjen sisäilma-asiat

Usein sisäilmaongelmilla viitataan puhekielessä home- ja kosteusvaurioihin, mutta sisäilmaongelmat kattavat koko sisäilmaston. Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen, kuten rakennuksen siisteys, tupakointi, ilmanvaihto, lämpö- ja kosteusolosuhteet, radon, valaistus ja melu.

Kosteusvaurioista johtuvan mikrobikasvun lisäksi tyypillisiä epäpuhtauksien lähteitä ovat materiaalipäästöt, mineraalikuidut, likainen ilmanvaihtojärjestelmä ja poikkeavat hajut kuten esimerkiksi viemärinhaju.

Useat ongelmia aiheuttavat epäpuhtaudet ovat kaasumaisia yhdisteitä tai pieniä hiukkasia, jotka kulkeutuvat helposti ilmavirtojen mukana. Sisäilmasto-ongelmien syyn selvittäminen ei aina ole helppoa, koska mahdollisia epäpuhtauslähteitä on useita.

Kaupunkikonsernin kiinteistöissä havaitut sisäilmaongelmat ovat monitahoisia ja tästä syystä ongelmien ratkaisu edellyttää aktiivisia toimenpiteitä ja yhteistyötä. Päävastuu turvallisista ja terveellisistä kiinteistöistä on kiinteistön omistajalla. Sisäilmaongelmien ratkaisussa on kysymys haastavasta moniammatillisesta yhteistyöstä. Ratkaisujen löytäminen edellyttää erilaisten näkökulmien ja työkäytäntöjen yhteensovittamista sekä pitkäjänteistä työskentelyä.

Sisäilmaongelman ratkaisuprosessi

Prosessin eteneminen ja vastuut riippuvat siitä, onko kyseessä Imatran kaupungin tytäryhteisön, Imatran YH-Rakennuttajat Oy:n, omistama rakennus vai ulkopuoliselta vuokrattu tila. Perusperiaate on, että rakennuksen omistaja vastaa rakennuksen ylläpidosta ja tästä syystä vuokratiloissa ensisijainen vastuu rakennuksen kunnon selvittämisessä on tilojen omistajalla eikä konsernihallinnon tilahallinnalla tai Imatran YH-Rakennuttajat Oy:llä. Tällaisissa tapauksissa asiaa hoitaa eteenpäin tilahallinta.

Kaupunkikonsernin omistamien kiinteistöjen tutkimisesta vastaa Imatran YH-Rakennuttajat Oy. Tutkimukset sisäilmaongelmien tutkimiseen tilataan erikoistuneilta konsulteilta. Tutkimuksia ja selvityksiä tekevällä asiantuntijalla on oltava tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden selvittämiseksi. Jokaisen rakennuksen tutkimustarpeet ja -laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Esitetyt korjaustapavaihtoehdot ovat kompromissi korjaustyön laajuuden ja korjausten kustannusten välillä kuitenkin niin, että ohjeita noudattamalla voidaan taata käyttäjille terveelliset tilat. Korjaussuunnitelmat tilataan pätevöityneeltä suunnittelijalta ”Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta, YM2/601/2015”.

Sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatyöryhmän tehtävänä on kehittää yhteisiä toimintatapoja ja luoda menettelytapoja sisäilmaongelmien käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

Muita tehtäviä ovat:

- Jakaa ja kokoaa sisäilmaongelmiin liittyviä tietoja eri toimijoiden kesken

- Seuraa ja arvioi sisäilmaongelmakohteiden määrää ja niiden vakavuutta sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja toimintaprosesseja

- Antaa kaupunginhallitukselle, konsernijohdolle ja vastuualueiden johdolle suosituksia sisäilmaongelmien ratkaisumalleista

- Hankkii ja jakaa osaamista sisäilmaongelmien hallintaan liittyen

Sisäilmatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa vielä erikseen ongelmakohteiden osalta. Konsernihallinnon tilahallintapäällikkö toimii puheenjohtajana ja työsuojelupäällikkö sihteerinä.