Olet täällä

Veden kovuus ja laatu

Vesi on Imatralla pehmeää

Palvelut

Kulttuuritalon suihkulähde.jpg

Talousveden laadun valvonta koostuu asetusten mukaisesti jatkuvasta valvonnasta ja jaksottaisesta seurannasta.

Jatkuvan valvonnan näytteistä tutkitaan veden aistinvaraista laatua (haju ja maku), veden mikrobiologista laatua ns. indikaattorimikrobien avulla sekä seurataan talousveden käsittelyn tehokkuutta eri parametrien avulla (mm. pH, sameus, väriluku, sähkönjohtavuus, ammonium, rauta ja mangaani).

Jaksottaisessa seurannassa tutkitaan mm. terveydelle haitallisten metallien, liuottimien ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia.

Imatran Veden talousvesinäytteet tutkittiin Eurofins Scientific Oy:n Kokkolan laboratoriossa, joka on akkreditoitu ja EVIRAn hyväksymä laboratorio. Osa analyyseista tehtiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Lappeenrannassa.

Kovuus

Imatran vesijohtovesi on pehmeää (~ 4 °dH), joten pesukoneissa ei tarvita veden pehmennystä. Pesuainepakkauksien annostusohjeita on syytä noudattaa ja vältettävä yliannostusta.

Veden pH

Veden happamuustaso eli pH on 7,8–8,0 eli vesi on lievästi emäksistä. Neutraalin veden pH-arvo on 7,0.

Veden fluoridipitoisuus

Imatran Vesi seuraa jaksoittaisesti veden fluoridipitoisuutta. Vuoden 2015 aikana on fluoridipitoisuudeksi todettu Vuoksenniskalla 0,14 mg/l ja Rajapatsaalla 0,13 mg/l.

Tietoja vesiasemalta lähtevästä juomavedenlaadusta 2016 (keskiarvo)

MITATTAVA   LAATU 2016
SUURE LAATU VAATIMUS/ LÄHTEVÄ
    SUOSITUS VESI k.a
pH   6.5-9.5 8,10
Kloori kok. mg/l <1.0 0,22
  vap.mg/l <1.0 0,04
Kovuus ºdH   4,5
  mmol/l   0,80
Alkaliteetti mmol/l   0,90
Rauta mg/l <0,2 0,07
Sähkönj. mS/m <250 19,7
Hapettuvuus CODMn-O2 <2 0,00
 

KMnO4

<8 0,00
Nitraatti mg/l <50 0,57
Kloridi mg/l <250 6,58
Alumiini mg/l <0,2

0,00

Talousvesitarkkailun vedenlaadun raportit

Imatran Veden talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka on viimeksi päivitetty 23.5.2013. Imatran Veden talousvesinäytteet tutkitaan Eurofins Scientific Oy:n Kokkolan laboratoriossa, joka on akkreditoitu ja EVIRAn hyväksymä laboratorio. Osa analyyseista tehdään Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa Lappeenrannassa. Veden laatua tarkkaillaan viikoittain myös Imatran Veden omassa käyttölaboratoriossa ja jatkuvatoimisilla automaattisilla mittareilla. Toimintaa valvovana viranomaisena toimii Imatran seudun ympäristötoimi. Raporttia pääset lukemaan alapuolella olevasta linkistä.

Talousvesitarkkailun vedenlaadun yhteenveto 2016