Olet täällä

Tontin lohkominen

Tonttijaolla suunniteltu tontti muodostetaan rakentamiskelpoiseksi tontiksi lohkomisessa.

Palvelut

Tontin lohkomisen sanastoa
 

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella rakennuskorttelissa olevaa itsenäistä kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti on rakentamiskelpoinen.

Lohkomisella tarkoitetaan esimerkiksi määräalan erottamista kiinteistöstä, josta se on myyty.

Määräala syntyy, kun kiinteistöstä myydään vain osa toisen omistukseen.

Lainhuudolla tarkoitetaan omistajan omistusoikeuden rekisteröimistä kiinteistötietojärjestelmään.

Tontin lohkominen

Tonttijaolla suunniteltu tontti muodostetaan rakentamiskelpoiseksi tontiksi lohkomisessa.

Tontin lohkominen tehdään joko maanomistajan hakemuksesta tai, myydyn määräalan ollessa tonttijaon mukaisen tontin alue, lohkominen käynnistyy ilman eri hakemusta maanmittauslaitoksen ilmoitettua Imatran kaupungin kiinteistörekisterinpitäjälle määräalalle myönnetystä lainhuudosta. Jos myyty määräala ei sellaisenaan yksin vastaa tonttijaolla suunnitellun tontin aluetta, lohkomista ei voida tehdä, ennen kuin määräalan omistaja on hankkinut omistukseensa koko tontin alueen ja maanmittauslaitos on myöntänyt kaikkiin alueisiin lainhuudon. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla lohkomista haetaan maanmittauslaitoksesta.

Maanmittauslaitoksen ja kunnan välinen tehtäväjako on määrätty asemakaavalla. Asemakaavan mukaiset tontit lohkoo kaupunki ja tilat maanmittauslaitos. Maanmittauslaitos tekee lohkomiset myös ranta-asemakaava-alueella.

Lohkomisen tekee toimitusinsinööri. Ennen toimituskokousta, kaupungin mittausryhmä käy tontilla ja tarkastaa tontin vanhat rajamerkit ja rakentaa kadonneiden paikalle uudet sekä mittaa uudet rajamerkit osoittamaan tontin rajoja. Maastotöiden kanssa samoihin aikoihin toimitusinsinööri lähettää kutsukirjeet kaikille asianosaisille lohkomistoimituksen kokoukseen. Kirjeet on postitettava vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään tontin pinta-alatiedot, kiinteistörajat (vanhat ja uudet), todetaan tontin alueella olevat rasitteet ja oikeudet. Lisäksi kokouksessa voidaan perustaa uusia rasitteita sekä siirtää ja poistaa vanhoja rasitteita. Rasitteita voisivat olla esimerkiksi kun naapurikiinteistö saa autopaikan tontin alueelle tai kaupungilla on oikeus vesijohdon pitämiseen tontin alueella. Toimitusinsinööri tekee kokouksessa käsitellyistä asioista pöytäkirjan ja tontin alueesta tonttikartan.

Asianosaisille on kokouksen jälkeen 30 päivän valitusaika. Uusi tontti merkitään kiinteistörekisteriin valitusajan päätyttyä. Uuden tontin omistajalle lähetetään kiinteistörekisteriote, pöytäkirjan ja kartan jäljennökset, kun tontti on merkitty kiinteistörekisteriin,

Tontin lohkominen, jos siitä ei ole valitettu maaoikeuteen, vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröimiseen noin 2-4 kk.

Kustannukset

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa lohkomisen hakija. Lohkomisen maksu määräytyy tontin pinta-alan mukaan. Sen lisäksi tontinlohkomisen yhteydessä suoritetuista muista toimenpiteistä, kuten rasitteen perustamisesta, peritään kiinteistötoimitusmaksutaksan mukainen erillinen hinta.