Olet täällä

Taksat ja palvelumaksut

Imatran Vesi perii asiakkailtaan käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella

Palvelut

Vesilaskutus

Veden käyttö mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä. Käyttömaksujen lisäksi peritään asiakkailta erilaisia palvelumaksuja (esim. perusmaksua vesimittarin koon perusteella).

Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut  01.01.2017 alkaen

1. Taksat

Vesihuoltolaitos perii verkostoon liittymisestä ja käytöstä sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen seuraavia maksuja:

1.1 Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesi-mittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedestä ja jätevedestä.

  alv 0% alv 24%
  €/m3 €/m3
vesi 1,50 1,86
jätevesi 2,25 2,79
yhteensä 3,75 4,65

2. Palvelumaksut

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi peritään seuraavia maksuja. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

2.1 Perusmaksu

Perusmaksulla katetaan osa laitoksen käyttö- ja pääomakustannuksista, jotka ovat kulutuksesta riippumattomia. Perusmaksun maksuperusteena on kulutuspisteen vesimittarin koko.

koko mm alv 0% alv 24%
  €/v €/v
20 36,73 45,55

25

53,06 65,80
32 77,57 96,18
40 124,48 154,36
50 163,25 202,44
65 179,59 222,69
80 226,51 280,87
100 261,22 323,91

2.2 Liittymismaksut

Laskentakaava L = k * A * p * y * z

L = liittymismaksu €
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
A  = tontin rakennusoikeus k-m2
p = palvelukerroin
y = liittymismaksun yksikköhinta €/k-m2
z = aluekerroin (normaalisti z = 1)

Kiinteistötyypin mukainen kerroin k

Kiinteistötyyppi Kerroin k
Omakoti- tai paritalo 5
Rivitalo 5
Asuinliiketalo tai asuinkerrostalo 4
Teollisuusrakennus I (63 mm < vj < 110 mm) 4
Teollisuusrakennus II (vj < 63 mm) 2
Liikerakennukset 2
Loma- ja vapaa-ajan rakennukset (RM;RA) 8
Julkiset rakennukset 2
Maatalousrakennukset 4

Muille liittyjille määritellään kerroin k vertaamalla kiinteistöä taulukossa mainittuihin rakennuksiin.

Palvelukerroin p

Vesijohto 0,5
Jätevesiviemäri 0,5
Hulevesiviemäri 0,2
Yhteensä 1,2

Palvelukerroin p muodostuu kulutuspisteen käyttämien palvelujen mukaan. Mikäli kulutus-pisteellä on käytössä kaikki liittymät (vesi, jätevesi ja hulevesi), palvelukertoimen arvo on 1,2.

Liittymismaksun yksikköhinta y = 1,61 €/k-m2

Aluekerroin z

Normaalikerroin 1
Korotettu kerroin >1

Liittymismaksuilla katetaan osa johtoverkoston investointikustannuksista. Liittymismaksu voi olla suurempi alueilla, joille joudutaan rakentamaan pidempi verkosto tai esim. oma jätevesi-pumppaamo tai paineenkorotusasema. Aluekerroin z määritellään kaavoituksen yhteydessä. Liittymismaksu on siirtokelpoinen maksu, josta peritään arvonlisäveroa. Liittymismaksulla saadut etuudet siirtyvät kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle.

Liittymismaksujen erikoistapaukset:

Liittymismaksut liityttäessä kuhunkin erikseen (ei käytetä laskentakaavaa):

Omakoti- ja paritalot 

 

alv 0% alv 24%
 – vesijohto 1 335€ 1 655,40€
 – jätevesiviemäri 1 535€ 1 903,40€
     

 Jos kiinteistölle rakennetaan toinen vesi-, jätevesi- tai hulevesiviemäriliittymä, peritään todelliset rakentamiskustannukset runkojohdosta tontin rajalle.

Toiminta-alueiden tai asemakaava-alueen ulkopuolella liittymismaksun laskentaperusteena käytetään rakennuksien yhteenlaskettua kerrosalaa, muuten yksikköhinta on sama kuin toiminta-alueilla. Liittämiskohtana toiminta-alueen ulkopuolella on liitos runkojohtoon. Liittyjä vastaa kaikista johtojen rakentamiskustannuksista liittämiskohdasta lähtien.

Tilapäisestä liittymisestä (esim. työmaaparakit) ei peritä liittymismaksua, siitä peritään vain liittymän rakentamisesta ja purkamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittyessä peritään vain rakennusoikeuden mukaiset liittymismaksut.

Rakennusten tai rakennelmien, joiden kerrosalaa ei voida määritellä (kioskit, kylmät huolto-asemat, yleiset WC:t tms.) liittymismaksun perusteena käytetään 250 k-m2.

Asemakaavan mukaisten rakennusoikeuksien muuttuessa, kun tontille rakennetaan uusia rakennuksia tai laajennetaan entisiä, peritään lisäliittymismaksu. Lisäliittymismaksun laskentaperusteena on tällöin rakennusoikeuden muutos k-m2.

2.3 Rakennusaikainen vesimaksu ( omakoti- ja paritalot )

  alv 0% alv 24%
palvelumaksu 54,03€/vuosi 67,00€/vuosi

2.4 Vesimittarin jäätyminen tai vaurioituminen

  alv 0% alv 24%
palvelumuaksu 161,29€ 200,00€

2.5 Vesimittarin luentamaksu

  alv 0% alv 24%
palvelumaksu 72,58€ 90,00€

 

2.6 Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin ±5 %. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti.

  alv 0% alv 24%
tarkistusmaksu 209,68€

260,00€

2.7 Tonttivesijohdon sulkeminen tai avaaminen

Yleisten toimintaehtojen kohdan 3.10 tarkoittamasta palvelun keskeyttämisestä ja kohdan 3.12 palvelun toimittamisesta keskeytyksen jälkeen peritään maksu. Maksu peritään erikseen sekä sulkemisesta että avaamisesta.

  alv 0% alv 24%
sulkemis- tai avaamismaksu  96,77€ 120,00€
sulkemis- ja avaamismaksu yhteensä 189,52€

235,00€

 

2.8 Lietteen vastaanottomaksu

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteistä peritään käsittelymaksua.

  alv 0% alv 24%
vastaanotto- ja käsittelymaksu 6,05€/m3 7,50€7m3

Muut laskutettavat työt käytetyn työajan mukaan; ammattityö 60,00 €/h (alv 24%)

2.9 Viivästyskorko ja perimiskulut

Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 euroa jokaisesta maksumuistutuksesta. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.