Olet täällä

Rakennuskieltoalueet

Rakennuskieltoalueet

Palvelut

Imatralla on 1960-luvulta lähtien rakennuskieltojen avulla ohjattu rakentamista alueilla, joilla on nähty tarpeelliseksi laatia tai muuttaa asemakaavaa. Perusteluina kielloille on ollut yleiskaavan ja kaupungin strategioiden tavoitteiden toteutuminen ja tarkoitus saattaa kaikki taajaan asutut alueet lähiympäristöineen yhtenäiseksi asemakaava-alueeksi sekä ajanmukaistaa asemakaavat, jotka ovat vanhentuneita mm. mitoituksen, käyttötarkoituksen ja liikenneverkon osalta. Suurin osa kieltoalueiden asemakaavoista on tullut voimaan 1950 - 1980 -luvuilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 53 § mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kieltoja on mahdollista jatkaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskieltopäätökset Imatralla tekee 1.1.2016 voimaan tulleen hallintosäännön perusteella kaupunkikehittämislautakunta.

Rakennuskieltoon määritellyillä alueilla voidaan rakentaa, mikäli rakennushanke sopii ympäristöönsä eikä vaikeuta tulevan asemakaavan laatimista tai kaavan tarkistusta. Rakennuskiellossa olevilla alueilla tarvitaan rakentamiseen kuitenkin aina poikkeamispäätös rakentamiskiellosta, jonka MRL 171 § mukaan tekee kunta, Imatralla kaupunkikehittämislautakunta hallintosääntöön perustuen.

Rakennuskiellot on määritelty asemakaava-alueille, joilla on ylimitoitettu rakennusoikeus, joilla maankäyttötavoitteet, -ratkaisu, liikenneverkko tai suojelutavoitteet kaipaavat tarkistamista tai joilla asemakaava on selkeästi ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan maankäyttötavoitteiden kanssa. Kieltoalueet on rajattu vain rakentamisen hallinnan kannalta välttämättömille kaavamuutosalueille, kuitenkin tarkoituksenmukaisiksi suunnittelukokonaisuuksiksi.

Rakennuskiellot poistuvat sitä mukaa, kun uusitut tai uudet asemakaavat saavat lainvoiman. Vuosittain voimaan tulevien asemakaavojen ja asemakaavamuutosten lukumäärä ja pinta-alat vaihtelevat huomattavasti riippuen kaavojen sisällöstä, laajuudesta ja hallinnollisen käsittelyn etenemisestä.

Rakennuskieltoalueet kartta

http://kartta.imatra.fi/  Rakentamiskieltoalueet löytyvät myös kaupungin karttapalvelusta Kaavoitustason alta