Olet täällä

Lupa-asiat

Sijoittamissopimusta, katulupaa ja tilapäisiä liikennejärjestelyjä haetaan Lupapiste.fi – palvelun kautta.

Palvelut

lupapiste 3

Lupapisteen sivuille tästä linkistä

Sijoittamissopimus

Pysyvän putken, johdon, kaapelin tai muun laitteen, rakenteen tms. sijoittamisesta katu- tai muulle yleiselle alueelle tai sen ylä- tai alapuolelle on tehtävä sijoittamissopimus, joka tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin ei tarvitse tehdä sijoittamissopimusta, vaan liittymislupa (Imatran Vedeltä) ja katulupa riittävät. Sijoittamissopimus on maksuton. 

Sopimuksen liitteeksi tarvittavan suunnitelmakartan pohjana on oltava ajantasainen pohjakartta. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan. Sijoittamissuunnitelman hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö, kuten mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen ja puuston selvittäminen.

Katulupa

Kaduilla tai muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin tulee hakea katulupaa Lupapiste.fi palvelussa 21 vrk ennen töiden aloittamista. Työt saa aloittaa, kun katulupa on käsitelty ja hyväksytty. Vuoto- yms. hätätöissä katulupaa on haettava viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä.

Sivun alaosassa oleva linkki "Katuluvan lupaohjeet ja -ehdot" sisältää ohjeet, ehdot ja maksut (v. 2016) yleisellä alueella toimimiseen. Maksuluokituskartasta ilmenevät maksuluokat alueittain. Katuluvan ohjeiden ja ehtojen tarkoituksena on, että alueet pysyvät mahdollisimman hyvin alkuperäistä vastaavassa kunnossa ja ohjata toimintaa siten, että töistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja muulle ympäristölle.

Kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä ovat esimerkiksi:

  • kaivutyöt
  • kiinteistöjen rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi
  • vesijohto-, viemäri-, sähkö-, puhelin- ja kaukolämpötyöt
  • yleiselle alueelle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot
  • siirto- ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla

Katulupaan liitettävät tilapäiset liikennejärjestelyt

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan kadulla tehtävien töiden yhteydessä ja tarvittaessa erikoiskuljetuksia varten.  Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma on liitettävä katulupaan, mikäli työt vaikuttavat liikennealueen käyttöön.

Tilapäisessä liikennejärjestelysuunnitelmassa on osoitettava liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden sijoitus mittaviivoin. Jos työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelma. Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia julkaisun "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella" tyyppiratkaisujen tai kaupunkirakenneyksikön laatimien tyyppipiirustusten mukaisesti. Tällöin on varmistettava tyyppiratkaisun soveltuvuus kohteeseen sijoittamalla tyyppiratkaisussa esitetyt liikennemerkit kartalle. Kaivantojen suojaustapa on käytävä ilmi suunnitelmasta.

Kaupunki tekee päätöksen tilapäisistä liikennejärjestelyistä tieliikennelain ja -asetuksen perusteella.

Yleisten alueiden muu käyttö

Kadulla, puistoissa, liikuntapaikolla  ja muilla yleisillä alueilla järjestettäviin tapahtumiin haetaan aluekäyttölupa lupapisteen kautta. Aluekäyttömaksu määräytyy tapauskohtaisesti. Tapahtumakohtaisen maksun hinta vaihtelee 50-400 €/ vrk.

Sijoittamissopimus, katulupa ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Katulupaohjeet ja ehdot

Katulupien maksualueet

Muita ohjeita ja määräyksiä

Lupapiste piirto-ohje muutosalueeksi

Ohjeet johto- ja kaapelikartoituksista

Kaivuohje

Tyyppipiirustukset

Malli 1 Kadun sulkeminen liikenteeltä

Malli 1a Kadun sulkeminen liikenteeltä

Malli 1b Kadun sulkeminen liikenteeltä

Malli 2 Kadun kavennus, liikenne vuorottelee

Malli 2a Kadun kavennus, liikenne vuorottelee

Malli 2b Kadun kavennus, liikenne vuorottelee

Malli 3 Kadun kavennus, ajosillan käyttäminen

Malli 4 Jalankulkijoiden ohjaaminen

Malli 4a Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaaminen