Olet täällä

Kaupunginosa 11, Pässiniemi, korttelit 3,15 ja 11, sekä katu-, virkistys-, pysäköinti-, erityis- ja muinaismuistoaluetta, kaava 1085

Asemakaavan muutos 1085, Mansikkalan koulukeskus ja Varpasaaren alue

Palvelut

Mansikkalan koulun aluerajaus

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on toteuttaa toimiva kouluratkaisu Imatran keskimmäisen koulukeskuksen alueelle ja vahvistaa Varpasaaren ja Pässiniemen aluetta liikunta- ja virkistyspaikkana ja selkiyttää alueen käyttöä Varpasaaren alueen yleissuunnitelman mukaisesti. Samalla huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä muodostetaan Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta tärkeät erityisalueet.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 16.7.–16.8.2017, jolloin osallisilla oli mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Asemakaavan luonnosaineisto pidetään nähtävillä 21.9.–16.10.2017. Asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty  torstaina 5.10.2017 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalolla, 2. kerroksen huoneessa 239-240.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala, puh. 020 617 4426

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos
Kaavaselostus
Poistuva kaava
Poistuvat kaavamerkinnät
Johtokartta
Palautelomake

Varpasaari yleissuunnitelma
Varpasaari luontoselvitys
Keskimmäisen koulukeskuksen liikkumisselvitys
Luontoselvitys Mansikkala
Mansikkalan uuden koulukeskuksen meluraportti
Rakennushistoriallinen selvitys

Aluerajaus