Olet täällä

Immalan vedenottamo

Talousveden tuottaa ja toimittaa Imatran kaupungin omistama Imatran Vesi

Palvelut

immalan_veden_ottamo.jpg

Koko kaupungin historian ajan vuoteen 1992 vedentuotanto on perustunut Immalanjärven pintaveteen. Vuonna 1992 elokuussa otettiin käyttöön Hiekkoinlahden pohjavesi. Myllypuron vedenottamosta Joutsenosta on pumpattu pohjavettä vuoden 2007 elokuusta alkaen yhdysvesijohtoa pitkin.

Vedentuotantoprosessin vaiheet

Pohjavesi

Pohjavettä pumpataan Hiekkoinlahden vedenottamon viidestä kaivosta vesilaitokselle. Pohjavesi jaetaan ilmastuksen jälkeen kalkkikivisuodattimiin, joissa veden pH-arvo ja alkaliteetti nousee. Alkaloinnin jälkeen vesi johdetaan desinfiointialtaaseen. Desinfiointialtaassa pohja- ja pintavesi desinfioidaan natriumhypokloriitilla. Desinfioinnin jälkeen vesi pumpataan kahteen painepiiriin uv-laitteiden läpi. Pohjaveden osuus on n. 90–95% verkostoon pumpattavan veden määrästä.

Pintavesi

Pintavettä otetaan Immalanjärvestä. Pintaveden ensimmäinen käsittely on otsonointi. Otsonoinnin tarkoitus on parantaa veden hajua ja makua sekä toteuttaa ensimmäisen vaiheen desinfiointi. Otsonoinnin jälkeen vesi, johon on lisätty hiilidioksidia ja saostuskemikaalia johdetaan hiekkasuodattimille. Hiekkasuodattimet poistavat saostuksen avulla vedestä kaikki kolloidiset ja sitä suuremmat hiukkaset sekä osan raakaveden humuksesta. Hiilidioksidin ja desinfioinnin jälkeen syötettävän kalkkiveden avulla nostetaan veden alkaliteetti ja pH arvoja. Pintaveden käyttö edellyttää myös desinfionnin toteuttamista. Desinfioinnissa tuhotaan se osa bakteereista, viruksista ym. joka läpäisee alkukäsittelyn.  Desinfiointi toteutetaan natriumhypokloriitilla ja uv-valolla.

Veden jakelu

Käsitelty vesi pumpataan kahteen erilliseen painepiiriin. Tuulikallion ja Kurkvuoren painepiiriin. Molemmissa painepiireissä on omat vesitornit joilla tasataan kulutusvaihteluita ja paineen muutoksia. Tuulikallion painepiiriin pumpataan alkaloitua pohjavettä myös Lappeenrannan Myllypuron vedenottamolta.

Vesivarojen ylläpitoa

Imatran Vesi tutkii ja selvittää vesivarojensa ylläpitoa jatkuvasti monin eri tavoin. Yksi tapa on olla mukana erilaisissa selvitystöissä. Tästä on Laikon pohjavesialueen geologisen rakenteen selvitys