Olet täällä

Sidonnaisuudet

Valtuusto kokoontuu
Uuden kuntalain mukaan kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Imatran kaupunginvaltuuston hyväksymässä konserniohjeessa on lisäksi säädetty, että myös tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet sekä toimitusjohtajat ilmoittavat sidonnaisuuksistaan. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt, että valtuuston ja lautakuntien jäsenillä on mahdollisuus vapaaehtoiseen ilmoitusmenettelyyn.

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun on tullut valituksi tehtävään.

Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti. Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä.

Tiedot julkaistaan kaupungin internetsivuilla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa.

Ohessa 21.9.2017 julkaistu sidonnaisuusrekisteri.

Lisätiedot

Tarkastuspäällikkö
Puhelinnumero(t): 
Matkapuhelin
020 617 2331
Sisäinen tarkastaja
Puhelinnumero(t): 
020 617 3365