Olet täällä

20.9.2017 - 12:47

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja jaostojen tarkastettujen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläolo v. 2017 - 2021

Tarkastetut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat kuntalain 140 §:n mukaisesti yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla, www.imatra.fi, jos ei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Tämän lisäksi ne ovat nähtävillä Imatran kaupungin asiakaspalvelussa, Kaupungintalo, Virastokatu 2, ellei jäljempänä muuta ilmene.

Päätökset ovat nähtävillä joko 21 päivää tai 37 päivää muutoksenhakuajasta riippuen: 7 päivää (tiedoksisaanti) + 14 päivää (oikaisuvaatimus) tai 7 päivää (tiedoksisaanti) + 30 päivää (kunnallisvalitus)

Kaupunginvaltuusto
kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 11.30. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginhallitus
kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 11.30. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset edellä mainitun nähtävilläoloajan.

Etelä-Karjalan jätelautakunta
Asiakirjat yleisesti nähtävänä sopimuskuntien verkkosivuilla ja/tai tulevilla Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen verkkosivuilla. Tämän lisäksi ne ovat nähtävillä edellä mainitusti:
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9:00 - 15:00.

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset seuraavan viikon keskiviikosta, joko edellä mainitun valitusajan tai erityislakien mukaiset päätökset julkipanolistana seuraavan viikon keskiviikkona klo 9:00-15:00 ja ne ovat nähtävillä myös sopimuskuntien ilmoitustauluilla.

Imatran seudun ympäristölautakunta
Asiakirjat yleisesti nähtävänä ympäristötoimen verkkosivuilla www.imatranseudunymparistotoimi.fi, johon Imatran ja sopimuskuntien sivuilta on linkit. Tämän lisäksi ne ovat nähtävillä edellä mainitusti:
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9:00 - 15:00.

Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset seuraavan viikon tiistaista, joko edellä mainitun muutoksenhakuajan tai erityislakien mukaiset päätökset julkipanolistana seuraavan viikon tiistaina klo 9:00 - 15:00 ja ne ovat nähtävillä myös sopimuskuntien ilmoitustauluilla.

Hyvinvointilautakunta
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00 - 15.00.
Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset edellä  mainitun nähtävilläoloajan.

Tarkastuslautakunta
kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00 - 11.30.

Kaupunkikehittämislautakunta
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00 - 15.00. Lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset edellä mainitun nähtävilläoloajan.

Kaupunkikehittämislautakunnan alainen rakennusvalvonta-jaosto
kokousta seuraavan viikon keskiviikkona klo 9.00 - 15.00. Jaoston alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset, jotka jaosto on erillisellä päätöksellään siirtänyt tai jotka erityislain perusteella kyseiselle viranhaltijalle kuuluvat, edellä mainitun nähtävilläolojan.

Jaoston myöntämien rakennuslupapäätösten julkipanokuulutus toimitetaan kaupungintalon ilmoitustaululle jaoston kokousta seuraavana maanantaina ja päätökset annetaan kokousta seuraavana tiistaina. Viranhaltijoille delegoitujen erityislakien mukaisten päätösten julkipano toimitetaan kaupungintalon ilmoitustaululle päätöstä seuraavana maanantaina ja annetaan päätöstä seuraavana tiistaina.

Mikäli jokin em. nähtävilläolopäivistä sattuu muuksi kuin työpäiväksi, nähtävilläolopäivä on seuraava työpäivä.

Imatralla 14.9.2017
Imatran kaupunki
Konsernipalvelut

Uusimmat