Vuoksenniskan perusopetuksen pedagoginen suunnitelma

1. Arvot ja toiminta-ajatus

Vuoksenniskalla koulukeskuksessa tarjotaan laadukasta ja monipuolista perusopetusta ja erityisopetusta. Koulukeskuksessa haluamme tukea oppilaiden kasvua aktiivisina oppijoina ja yhteisön osallistuvina jäseninä. Keskeinen ajatuksemme on yksilöllinen oppiminen yhdessä tekemällä.

Vuoksenniskan koulukeskuksessa korostetaan

 • yhteisöllisyyttä
 • vastuullisuutta
 • erilaisuuden hyväksymistä
 • kaikkien arvostamista ja kunnioittamista

 

2. Oppimiskäsitys

Oppilasta opetetaan ja ohjataan aktiiviseksi oppijaksi. Oppiminen muodostuu aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itsenäisestä toiminnasta. Tavoitteena on löytää oppilaalle oma mielekäs tapa työskennellä ja oppia. Vuoksenniskalla pyritään antamaan oppilaille onnistumisen elämyksiä ja kannustamaan heitä.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien ja yhteisöjen kanssa erilaisessa ympäristössä.

Tavoitteena on antaa oppilaille taitoja elinikäiseen oppimiseen.

3. Opetusmenetelmät ja arviointi

Opetuksessa pyritään käyttämään monipuolisia työtapoja tuomaan oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Oppimisen motivaatiota vahvistetaan kokemuksellisilla ja toiminnallisilla työtavoilla . Opetusta pyritään eriyttämään mm. ohjaamalla työtapojen valintaa, niin että oppilas valitsee oman tasoisia tehtäviä luoden itselleen oman oppimisen polun.

Opetusmenetelmiä sovelletaan ja kokeillaan yhteistyössä. Ideoita jaetaan tiimeissä ja yhteisopettajuudessa. Opetusryhmiä voidaan tarvittaessa jakaa joustavasti erilaisiin ryhmiin.

Vuoksenniskan koulukeskusta, sen pihapiiriä ja lähiympäristöä oppimisympäristönä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointia toteutetaan jatkuvana arviointina läpi lukuvuoden. Arvioinnissa siirrytään pääosin loppuarvioinnista oppimisen ja oppimisprosessin aikaiseen palautteeseen ja arviointiin. Oppilaita ohjataan itsearviointiin sekä oppilaiden väliseen vertaisarviointiin. Arviointi pyritään tekemään myös mahdollisimman avoimeksi vanhemmille tiedottamisen ja arviointikeskustelujen avulla.

4. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys rakentuu kaikkien yhteisön jäsenten sitoutumisen ja yhteisten pelisääntöjen varaan. Koulukeskuksen yhteisiä käytänteitä mietitään yhteistyössä oppilaiden kanssa. Vuoksenniskalla korostetaan erilaisuuden hyväksymistä, kaikkien arvostamista ja kunnioitusta. Yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta toteutetaan esimerkiksi tiimityöskentelyllä, yhteisillä projekteilla, juhlilla, teemapäivillä, vierailuilla, oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla, yhteistyöllä vanhempaintoimikunnan kanssa sekä eri sidosryhmien kanssa,

Osallisuutta edistetään arjessa oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan kautta. Vuoksenniskan koulukeskuksessa koko henkilöstä kasvattaa ja koulukeskuksen kaikkia yhteisön jäseniä kannustetaan tasavertaisen keskustelukulttuurin luomiseen.

Vuoksenniskan koulukeskus tekee kiinteää yhteistyötä esiopetuksen kanssa. Koulukeskuksessa eri ikäisten lasten ja nuorten kohtaaminen sekä henkilöstön välinen yhteistyö mahdollistaa yhdessä tekemisen. Yhteisöllisyyden vahvistuminen vie eteenpäin esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta.

Koulukeskuksen yhteinen toiminta rakentaa yhteisöllisyyden ilmapiiriä ja turvallista oppimisympäristöä. Kasvatusta tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa.

5. Koulupäivän rakenne

Vuoksenniskalla toteutetaan joustavaa koulupäivän rakennetta, jossa mahdollistetaan pitkällä välitunnilla liikkuminen ja monipuolinen aktiviteettien esimerkiksi kerhojen, nuorisotoimen ja urheiluseurojen hyödyntäminen. Koulupäivä sisältää aamu- ja iltapäivätoimintaa esiopetuksesta toiseen luokkaan asti sekä erityisen tuen oppilaille yhdeksänteen luokkaan saakka.

6. Luonnontieteet ja erityisyys

Luonto ja luonnontieteiden painotus näkyy valinnaisaineissa ja lähiympäristön (luonnon) käytössä opetuksessa. Yhteistyötä tehdään LUMA-keskus Saimaan kanssa.

Vuoksenniskan koulukeskuksessa on vahva osaaminen erityisopetuksessa. Apuna opetuksessa ja erityisen tuen pienryhmissä ovat myös ammattitaitoiset koulunkäynnin ohjaajat. Näiden asioiden pohjalta pystytään paremmin huomioimaan erilaiset oppijat. Erityisen tuen pienryhmän oppilaat ovat mahdollisuuksien mukaan integroituna mukana yleisopetuksen toiminnassa ja opetuksessa.

7. Fyysinen oppimisympäristö

Vuoksenniskan koulukeskus toimii neljässä rakennuksessa Vuoksenniskan mäellä.

Uudisrakennus

 • 0-2. luokat, esi- ja alkuopetus
 • 3-4. luokat
 • erityisen tuen pienryhmiä
 • tarpeen mukaan myös muita ryhmiä

Uudisrakennuksen kukin solualue, noin 60-70 oppilasta toimii omana osasenaan rakennuksen sisällä. Solualue on yksi monimuotoinen tila auloineen ja hiljaisen työn tiloineen. Keskusaukio on koko solualueen keskus, joka suunnitellaan ja kalustetaan siten, että siellä voidaan joustavasti pitää opetustuokioita ja muita yhteisiä tapahtumia koko uudisrakennuksen oppilasmäärälle.

Kaikilla oppilailla on ”kotipesä” ja vähintään yksi ”oma” opettaja.

Solualueet on suunniteltu siten, että ne ovat monikäyttöisiä ja muunneltavia.

Päärakennus (A- rakennus)

 • 5-7. luokat: luokan- ja aineenopetuksen nivelvaihe
 • 8-9. luokat: perusopetuksen päättövaihe
 • erityisen tuen pienryhmiä
 • tarpeen mukaan muita ryhmiä

C- rakennus

 • aineenopetus ja erityisen tuen pienryhmiä

D- rakennus

 • varhaiskasvatus ja yläkoulun tukiluokka

8. Tieto- ja viestintätekniikka / digitalisaatio

Imatran kaupungin digistrategia ohjaa perusopetuksen tvt- ja viestintäteknisiä ratkaisuja.  Oppilailla on käytössään luokilla 4-9 henkilökohtaiset tabletit. Myös omia laitteita (kännyköitä) voidaan hyödyntää tarvittaessa. Esiopetuksessa ja luokilla 1-3 oppilailla on käytössään ryhmäkohtaiset tabletit.

Laitteiden tarkoitus on monipuolistaa opetusta ja oppimista eri oppiaineissa. Laitteilla käytetään sähköisiä materiaaleja. Lisäksi niitä käytetään tiedonhankintaan, muistiinpanoihin ja ryhmätöihin. Yhteisenä sähköisenä alustana käytetään Imatran kaupungin opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjoamaa Office365-järjestelmää.

Oppilaiden tietotekniikkaan liittyviä taitoja kehitetään ikätason mukaisesti taitoja ja tietoja kartuttaen. Yläkoulussa digitaitoja opetetaan mm. "minä seiskaluokkainen" -kurssilla sekä pitkillä että lyhyillä valinnaisilla tietotekniikan kursseilla.

Mediakasvatus huomioidaan eri oppiaineissa korostaen medialukutaitoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related topics