Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada laadukasta opetusta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin omassa lähikoulussaan. Tuen taso määräytyy oppilaan kokonaistilanteen mukaan, ja se voi olla yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Imatralla on käytössä lähikoulumalli, jossa oppilas saa tuen ensisijaisesti, sen tasosta riippumatta, omassa lähikoulussaan, omassa opetusryhmässään. Jos oppilaalle ei vamman tai muun syyn vuoksi pystytä järjestämään tarvittavia tukitoimia omaan lähikouluun, oppilas voi opiskella pienryhmässä joko omassa tai kaupungin muussa koulussa.

Tuen kolmiportaisuus

Oppilaalle annettava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen

Yleinen tuki

Yleinen tuki on kaikille oppilaille annettavaa tukea, jonka muotoja ovat mm. opetuksen eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, oppilaan ohjaus, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollon tuki sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppilaalle voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Yleistä tukea ovat myös kerho- ja iltapäivätoiminta.

Tehostettu tuki

Jos havaitaan, että yleinen tuki ei ole riittävää, vaan oppilas tarvitsee oppimisen ja koulunkäynnin yksilöllisempää, jatkuvampaa ja voimakkaampaa tukemista, siirrytään tehostettuun tukeen. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ja se perustuu pedagogiseen arvioon, jossa opettajien, oppilaan, huoltajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä määritellään tarkemmin oppilaan tuen tarve ja muodot. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Tehostettua tukea annetaan ensisijaisesti oppilaan omassa opetusryhmässä tai joustavassa perusopetuksessa 7.–9. luokilla.

Erityinen tuki

Mikäli tehostettu tuki todetaan riittämättömäksi, oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin. Erityisestä tuesta tehdään aina hallinnollinen päätös. Erityisen tuen päätöstä varten oppilaan opetuksesta vastaavat laativat pedagogisen selvityksen oppilaan etenemisestä, hänen saamastaan tehostetusta tuesta ja kokonaistilanteesta, moniammatillisena yhteistyönä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Erityisen tuen päätöstä varten kuullaan myös oppilasta ja hänen huoltajaansa ja kuuleminen kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta tuesta. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Erityisen tuen oppilas opiskelee ensisijaisesti omassa lähikoulussaan yleisopetuksen luokassa. Jos oppilaan tilannetta arvioitaessa se tuki ei riitä, pyritään hänelle järjestämään parhaiten sopiva opiskelumuoto, esimerkiksi pienryhmä, joko omasta tai muusta kaupungin koulusta.