Uudet vesi- ja jätevesiliittymät

Veden toimittaminen kiinteistölle edellyttää aina voimassaolevaa sopimusta. Uusilla liittyjillä tulee aina olla allekirjoitetut sopimukset ja hyväksytyt KVV-suunnitelmat ennen kuin veden toimittaminen aloitetaan.

Rakentamisaikaisen veden toimittaminen omakoti- ja paritalojen rakentajille

Rakentamisaikaista vedenkulutusta ei mitata, vaan siitä peritään kiinteänä maksuna 74,00 €/vuosi (alv 24 %). Rakentamisaikaisesta vedestä ei peritä jätevesimaksua.

Kiinteistön omistajan tulee tilata vesilaitokselta, p. 020 617 4333, vesimittarin asennus, ennen kuin kiinteistön vesilaitteistot liitetään vesijohtoon. Samassa yhteydessä kiinteistön omistajaa pyydetään ottamaan yhteyttä vesilaskutukseen p. 020 617 4343, jotta laskutus- ja kulutustiedot saadaan ajan tasalle. Mittarin asentamisen jälkeen vesi- ja jätevesimaksut peritään normaalin laskutuskäytännön mukaisesti.

Kiinteissä suoritettavassa KVV -töiden lopputarkastuksessa tarkistetaan myös, että vesimittari on asennettu ohjeiden mukaisesti.

Vesilaitos laskuttaa kiinteistöltä liittymismaksun ja tonttivesijohdon asennustyöt silloin kun rakennusaikainen vesi otetaan käyttöön. Vesimittarin asennustyöt laskutetaan välittömästi mittarin asentamisen jälkeen.

Uusi kulutuspiste

Liittämiskohtailmoitus

Ennen suunnittelun aloittamista tulee tilata liittämiskohtailmoitus Imatran Vedeltä. Siitä ilmenee viemäri- ja vesijohtoliittymien sijainti, vesijohtoverkon painetasot, tonttijohtojen materiaalit, liitoskorkeus ja padotuskorkeudet. Padotuskorkeuden alapuolelle ei saa kytkeä viemäripisteitä ilman erityistoimenpiteitä.

KVV -suunnitelmat

LVI-suunnittelija laatii liittämiskohtailmoituksen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV -laitteistoja koskevia määräyksiä osa D1.

Suunnitelmiin kuuluvat asiapaperit:

  • 1 sarja asemapiirroksia
  • 1 sarja KVV -suunnitelmia

Liittymissopimus

Vesi- ja viemäriverkostoon liitytään tekemällä liittymissopimus Imatran Veden kanssa.

Tonttijohtojen rakentaminen ja vesimittarin asennus

Kun KVV -suunnitelmat on toimitettu ja liittymissopimus tehty, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohtojen asentamisesta.
Yleisellä alueella vesijohdon ja viemärin vaatimat kaivutyöt ja asennukset suorittaa kustannuksellaan Imatran Vesi. Toimitusaika uuden liittymän rakentamiselle on työtilanteesta riippuen 1–3 viikkoa. Rakentajalta peritään liittymismaksu.
Tontilla suoritettavat työt kustantaa rakentaja.
Tonttijohtojen liittäminen jo olemassa oleviin liittymiin tilataan Imatran Vedeltä. Työtilaus tulee tehdä 2–4 päivää aikaisemmin.
Rakentamisaikaisesta vedestä peritään kiinteä maksu. Vesimittari asennetaan ennen lopputarkastusta.
Vesimittari on sijoitettava sopivaan paikkaan siten, että se on helposti luettavissa ja vaihdettavissa. Tilan tulee olla viemäröity ja mittarilla tulee olla riittävän tukeva kiinnitysalusta.

Tontille rakennettavien tarkastusputkien ja vesijohtoventtiilin korkeusasema tulee sovittaa maanpinnan tasoon, tarkastusputkien kansia ja venttiilihattua ei saa peittää. Mikäli korkeusasemaa on myöhemmin tarpeen muuttaa, työn suorittaa Imatran Vesi kustannuksellaan. Työtilaus tulee tehdä 2–4 päivää aikaisemmin. Jos tarkastusputket tai vesijohtoventtiili vaurioituvat kiinteistön rakennustyön aikana, Imatran Vesi suorittaa korjaustyön kiinteistönomistajan kustannuksella.

Tarkastukset

Ennen KVV -asennuksien aloittamista on työmaalla oltava asennustyöhön hyväksytty KVV -työnjohtaja.

Tarkastustoimisto suorittaa rakennuksen alle asennettujen vesijohtojen ja viemäreiden asennustarkastuksen. Töiden edistyessä suoritetaan vesijohtojen painetarkastus ja lopputarkastus kun vesikalusteet on asennettu. Tarkastuksista sopivat keskenään tarkastustoimisto ja asennustyöhön hyväksytty KVV -työnjohtaja.

Vesi- ja viemärilaitteiden lopputarkastus (tai osalopputarkastus) on pidettävä ennen rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmusta. Tarkastusaika tulee varata 2–4 päivää aikaisemmin.

Rakennuksen saneeraus tai laajentaminen

Mikäli rakennuksen saneerauksen tai laajennuksen yhteydessä suoritetaan KVV -laitteiden asennuksia, on niistä toimitettava suunnitelmat ja KVV -työnjohtajahakemus samoin kuin uudisrakennuksen osalta.

Asiaan liittyvät lomakkeet saatte rakennusvalvonnan sivuilta.

Related topics