Veden laatu

Kovuus

Imatran vesijohtovesi on pehmeää (~ 4,7 °dH), joten pesukoneissa ei tarvita veden pehmennystä. Pesuainepakkauksien annostusohjeita on syytä noudattaa ja vältettävä yliannostusta.

Veden pH

Veden happamuustaso eli pH on noin 8,2 eli vesi on lievästi emäksistä. Neutraalin veden pH-arvo on 7,0.

Talousveden laadun valvonta koostuu asetusten mukaisesti jatkuvasta valvonnasta ja jaksottaisesta seurannasta.

Jatkuvan valvonnan näytteistä tutkitaan veden aistinvaraista laatua (haju ja maku), veden mikrobiologista laatua ns. indikaattorimikrobien avulla sekä seurataan talousveden käsittelyn tehokkuutta eri parametrien avulla (mm. pH, sameus, väriluku, sähkönjohtavuus, ammonium, rauta ja mangaani).

Jaksottaisessa seurannassa tutkitaan mm. terveydelle haitallisten metallien, liuottimien ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia.

Voitte lukea lisää veden laadusta alapuolella olevata talousvesitarkkailun vedenlaadun yhteenvedosta 2018.

Talousvesitarkkailun vedenlaadun raportit

Imatran Veden talousvesinäytteiden laboratorio- ja näytteenottopalveluista vastaa FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Talousveden laatua seurataan hyväksytyn valvontatutkimusohjelman mukaisesti, joka on viimeksi päivitetty 23.5.2013. Imatran Veden talousvesinäytteet tutkitaan Novalab Oy:n laboratoriossa Karkkilassa, joka on akkreditoitu ja EVIRAn hyväksymä laboratorio. Veden laatua tarkkaillaan myös omavalvontana Imatran Veden käyttölaboratoriossa ja vesilaitoksen jatkuvatoimisilla automaattisilla mittareilla. Talousveden valvovana viranomaisena toimii Imatran seudun ympäristötoimi.

Talousvesitarkkailun vedenlaadun yhteenveto 2019

Talousvesitarkkailun vedenlaadun yhteenveto 2018

Talousvesitarkkailun vedenlaadun yhteenveto 2017

Imatran veden talousveden laatu 2016

Related topics