Kaupunginosa 32, Korvenkanta, kortteli 76, kaava 1091

 

Korttelit 19, 30, 35 ja 36 sekä suojaviher- ja katualuetta

Tavoite:
Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että mahdollistetaan hiilineutraaliperiaatteella toimivan yrityspuiston ja monipuolisen yritystoiminnan rakentuminen alueelle sekä olemassa olevan yritystoiminnan turvaaminen.

Käsittelyvaiheet:
Asemakaavan muutos on käynnistetty Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n aloitteesta, joka on päivätty 19.9.2018. Alueeseen kohdistuu myös Rakennusvirta Oy:n 8.1.2018 päivätty aloite. 

Kaava on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 17.2.2019. Suunnitteluaineisto ollut yleisesti nähtävillä 18.3.2019-26.4.2019. Hanketta on esitelty osallisille 21.3.2019. Kaavaluonnoksesta pyydettiin palautetta 26.4.2019 mennessä. Kaavaluonnos, joka oli päivätty 8.1.2019, käsitti korttelit 19, 30 ja 36 sekä katualuetta. Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen asemakaavaluonnosta tarkistettiin ja suunnittelualuetta laajennettiin saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella.  

Rakennusvirta Oy:n teollisuuskäytössä oleva tontti sekä Taidonkadun pohjoispuolella oleva kortteli 35 otettiin asemakaavamuutokseen mukaan. Välivaiheen luonnos oli päivätty 8.4.2019. Muutoksesta lähetettiin tiedote kirjeitse 8.4.2019 laajennetun alueen ja alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajille (16 yksityishenkilöä, 1 pellon vuokralainen).

Asemakaava on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 14.5.2019.  (https://kuntamfiles.saita.fi/kokoukset/imatra/5/140)

Asemakaavaehdotuksen suunnitteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä 27.5.-5.7.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Mahdolliset palautteet kaavaehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 5.7.2019 osoitteella Imatran kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai sähköpostitse: kirjaamo@imatra.fi

Kaavamuutoksen sisältö (Kakela 14.5):

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 36,5 hehtaaria ja se on pääosin Imatran kaupungin omistuksessa.
Voimassa olevan asemakaavan 1056 pääkäyttötarkoitukset on yhtenäistetty siten, että mahdollistetaan hiilineutraalin yrityspuiston rakentaminen teknologiayritysten ja kansainvälisen teollisuuden tarpeisiin. 
Korttelit 19, 30 ja 36 sekä osa korttelista 35 on merkitty teollisuus ja varastorakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-11).  Alueelle saa rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä, Alueelle saa sijoittaa teollisuus-, tuotanto- ja varastotilojen lisäksi näyttely-, koulutus-, liikunta-, huolto- ja kuljetustiloja, tuotantotoimintaan liittyvää myymälätilaa ja tukkukauppaa palvelevia rakennuksia. Lisäksi alueelle saa sijoittaa vaikutuksiltaan vähittäiskaupan suuryksikköön verrattavan myymäläkeskittymän muodostavia, maankäyttö- ja rakennuslain 71 d §:ssä tarkoitettuja tiloja. Palvelun toimintojen tulee luonteeltaan sopia muun toiminnan yhteyteen. Alueen toteuttamisen ydintavoitteena tulee olla kestäväkehitys ja hiilineutraalius esimerkiksi energiantuotannossa.  

Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asemakaavan mukaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22.00- 7.00 50 dB L(Aeq).

Kortteli 37 on merkitty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-11). Tontilla tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa terveydellistä haittaa eikä asema-kaavan mukaiselle asutukselle saa aiheutua kohtuutonta haittaa hajun, savun, pöly, noen ja kaasujen muodossa. Asutukselle aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22.00-  7.00 50 dB L(Aeq).  

Korttelissa 35 on erillispientalojen korttelialueeksi (AO-6) merkitty pientalotontti, jolla kerrosala saa olla enintään 250 m2. Toteutuvasta kerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää sellaiseen yritystoimintaan, joka ei aiheuta ympäristöön melua, tärinää tai ilman pilaantumista. 

 Korjatun ehdotuksen muutokset (KH 26.8):

Kaavaehdotuksen nähtävilläoloajan jälkeen kaavaan tehtiin pieniä korjauksia. Kaavaselostuksessa lisäykset on kirjoitettu tummansinisellä ja korvatut tekstit on yliviivattu. Tehdyt muutokset ovat sisällöiltään seuraavat:

Lappeenrannan 3.6.2019 päivätty korjattu alustava Korvenkylän osayleiskaava 2030 -ehdotus on huomioitu. 16.1.2017 päivätyn ehdotuksen kuntarajan tuntumassa olevat kaupallisten palvelujen alueet (KM-10) ja toimitilarakennusten alueet (KTY-1) on muutettu vastaaviksi reservialueiksi.

Melumääräyksiä tarkennettu: T-11 ja TY-11 –korttelialueilta asutukselle ja virkistysalueille aiheutuva ulkoinen melutaso ei saa ylittää ulkona klo 7.00-22.00 melun aktiivitason ohjearvoa 55 dB L(Aeq) eikä yöohjearvoa klo 22.00-  7.00 45 dB L(Aeq).

Yleismääräyksiin lisätty: Korttelin 35 luontoarvot tulee selvittää ennen rakennusluvan myöntämistä.

Kaavan vaikutuksia on arvioitu kaavaselostuksessa tarkemmin elinympäristön viihtyvyyden, rakennetun ympäristön, kaupunkirakenteen ja ympäristön osalta.

Alueesta on tehty havainnekuva (liite 9).

Palautteet ja lausunnot:
Palautteiden ja lausuntojen sisältö sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaselostuksen liitteenä olevaan vuorovaikutusraporttiin.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 26.8.2019 ja kaupunginvaltuusto  hyväksyi kaavaehdotuksen 16.9.2019 § 68.

Kaava on tullut voimaan 25.10.2019.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen, puh. 020 617 4457
kaavoitusinsinööri Timo Könönen, puh. 020 617 4425
etunimi.sukunimi@imatra.fi