Kaupunginosa 12, Imatrankoski, kaava 1096

Kortteli 16

Tavoiteet ja sisältö:
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että asemakaava ei käyttötarkoitus- ja muilta kaavamerkinnöiltään tai -määräyksiltään ole kiinteistökehittämisen esteenä. Tärkeänä tavoitteena on sopeuttaa laadittavat asemakaavamuutokset kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön.

Asemakaavamuutoksella muodostuu korttelin 16 tontit 3-6. Kortteliin 16 on kaavaehdotuksessa osoitettu asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK, tontit 5 ja 6), palvelurakennusten korttelialuetta (P, tontti 3), autopaikkojen korttelialuetta (LPA, tontti 4) sekä lähivirkistysaluetta (VL-2).
Käsittelyvaiheet:
Kaavamuutos on kuulutettu vireille 17.2.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 18.2.2019 alkaen koko prosessin ajan kaupungin internetsivuilla www.imatra.fi (hakusana esim. 1096) sekä Imatran kaupungintalolla kaavoituksessa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 24.1.2019.

Valmisteluvaiheen aineisto (luonnosvaihe) on ollut nähtävillä 6.5. – 7.6.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja kaavoituksessa (kaupungintalo 2. kerros). Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus pidettiin kaupungintalolla 9.5.2019. Palautteet kaavaluonnoksesta tuli jättää 7.6.2019 mennessä osoitteella: Imatran kaupunki, Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut, Kaupunkisuunnittelu, Virastokatu 2, 55 100 Imatra tai sähköpostitse kirjaamo@imatra.fi .

Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot ja kaavaluonnoksesta saatiin palautetta myös muilta osallisilta. Kaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on laadittu kaavaehdotus. Palautteiden ja lausuntojen sisältö sekä niihin annetut vastineet on koottu kaavaselostuksen liitteenä 4 olevaan vuorovaikutusraporttiin. Kaavaehdotusta on käsitelty kaupunkikehityslautakunnassa 2.10.2019 § 95 linkki pöytäkirjaan

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 18.10. – 18.11.2019 kaupungin internet-sivuilla (www.imatra.fi) ja Imatran kaupungintalolla asiakaspalvelu Imatrassa, Virastokatu 2. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tuli tehdä  kirjallisena ja kaupunginhallitukselle osoitettuna sekä jätettävä yhteystietoineen kaupunginkanslian kirjaamoon, osoite Virastokatu 2, 55 100 Imatra tai kirjaamo@imatra.fi 18.11.2019 klo 15:00 mennessä.

Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta kokouksessaan 16.12.2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 27.1.2020
Kaava on tullut voimaan 6.3.2020.