Kaupunginosa 11, Pässiniemi, korttelit 3,15 ja 11, sekä katu-, virkistys-, pysäköinti-, erityis- ja muinaismuistoaluetta, kaava 1085

Korttelit 3, 11 ja 15 sekä muinaismuisto-, erityis-, pysäköinti-, puisto- ja katualuetta

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on toteuttaa toimiva kouluratkaisu Imatran keskimmäisen koulukeskuksen alueelle ja vahvistaa Varpasaaren ja Pässiniemen aluetta liikunta- ja virkistyspaikkana ja selkiyttää alueen käyttöä Varpasaaren alueen yleissuunnitelman mukaisesti. Samalla huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä muodostetaan Vuoksen rannan patoturvallisuuden kannalta tärkeät erityisalueet.

Käsittelyvaiheet

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla kaupungin ilmoituslehti Uutisvuoksessa, kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 16.7.–16.8.2017, jolloin osallisilla oli mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtötiedoista ja suunnitellusta aikataulusta sekä lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Asemakaavan luonnosaineisto on pidetty nähtävillä 21.9.–16.10.2017. Asemakaavan luonnosaineistoa on esitelty  torstaina 5.10.2017 klo 13.00-17.00 Imatran kaupungintalolla, 2. kerroksen huoneessa 239-240.

Kaavaehdotus on ollut yleisesti nähtävillä 10.11.-11.12.2017 Asiakaspalvelu Imatrassa (kaupungintalo 1. kerros).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä koko kaavaprosessin ajan Imatran kaupungin internetsivuilla (www.imatra.fi).

Kaupunginvaltuusto hyväksyin kaavaehdotuksen 29.1.2018 § 4.

Kaava tullut voimaan 16.3.2018.

Lisätietoja suunnitelmista:

kaavoitusarkkitehti Julia Virkkala, puh. 020 617 4426

asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen, puh. 020 617 4422
etunimi.sukunimi@imatra.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavakartta
Kaavaselostus
Poistuva kaava
Poistuvat kaavamerkinnät
Johtokartta
Asemakaavan seurantalomake
Palautelomake

Varpasaari yleissuunnitelma
Varpasaari luontoselvitys
Keskimmäisen koulukeskuksen liikkumisselvitys
Luontoselvitys Mansikkala
Mansikkalan uuden koulukeskuksen meluraportti

Rakennushistoriallinen selvitys
Muinaisjäännösselvitys

 

 

Related topics