Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 14.03.2011 | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2011 Pykälä 63Tekninen lautakunta
§ 40
01.03.2011
Kaupunginhallitus
§ 63
14.03.2011

 

Lausunto Liikennevirastolle Luumäki-Imatra kaksoisraide yleissuunnitelmasta 

29/00/04/00/2009

 

TELA § 40
Valmistelijat: Ulla Karjalainen ja Kirsi Niinimäki 1.3.2011:

 

Liikennevirasto pyytää ratalain 22 § mukaisesti Imatran kaupungin lausuntoa nähtävillä olleesta yleissuunnitelmasta.

 

Liikennevirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen yleissuunnitelman Luumäki-Imatran-välin kaksoisraiteesta. Yleissuunnitelman lähtökohtina ovat olleet vuosina 2007-2008 laadittu kaksoisraiteen Luumäki-Imatrankoski alustava yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi sekä yhteysviranomaisena toimineen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen yva-selostuksesta antama lausunto.

 

Rataosuus Luumäki-Imatra on rataverkon vilkkaimpia yksiraiteisia ratoja ja sen välityskyky on osan aikaa vuorokaudesta lähes loppuun käytetty. Rataliikenteen kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii henkilöliikenteessä matka-aikojen lyhentämistä ja tavaraliikenteessä akselipainojen nostamista. Nämä edellyttävät rataosuudella Luumäki-Imatra merkittäviä välityskykyä parantavia toimenpiteitä radan sujuvan liikennöinnin varmistamiseksi liikennemäärien kasvaessa. Kapasiteetin lisäksi on tarkoitus nostaa myös nopeudet 140 km/h tasoon 180 -200 km/h. Muutostyöt mahdollistaisivat myös 25 kN:n akselipainojen lisäyksen.

 

Kaksoisraide alkaa Luumäeltä ja päättyy Imatran tavararatapihan länsipään tulovaihteelle. Kaksoisraiteen lisäksi rakennetaan ohitusraidepari ja raiteenvaihtopaikkoja sekä parannetaan nykyisen raiteen rakennetta ja korjataan tai uusitaan rumpuja ja siltoja.

 

Rataosuudella on 47 siltaa, joista osa puretaan, osa korvataan kokonaan uudella sillalla ja osaan rakennetaan rinnalle toinen silta. Imatran alueella siltarakentamista on kuuden alikulkusillan kohdalla. Poventsan silta Korvenkannassa sekä Korvenkannantien ja Karhumäenkadun ylittävät sillat säilyvät ennallaan ja viereen rakennetaan uudet sillat. Tainionkoskentien ja Vuoksenniskantien ylittävät sillat korvataan uusilla. Myös Sienimäen kevyenliikenteen silta puretaan ja rakennetaan uusi. Mansikkakosken ratasillan viereen rakennetaan uusi kahden raiteen betonisilta nykyisen sillan jäädessä palvelemaan katuliikennettä. Lisäksi Imatran aseman kohdalle rakennetaan alikäytävä.

 

Tie- ja katujärjestelytarpeet ovat melko vähäiset. Rata aidataan taajamissa ja kohdissa, joissa on havaittu luvatonta radan ylitystä.

 

Kaksoisraiteen rakentaminen edellyttää kaavamuutoksia ja maanlunastuksia. Purettavia rakennuksia lunastettavalla alueella on seitsemän, kaikki Imatralla radan ja Joutsenonkadun välisellä alueella. Alustavat lunastusalueet on esitetty suunnitelmakartalla, joissa on esitetty myös työnajaksi haltuun otettavat läjitysaluevaraukset.

 

Rakentamistoimenpiteiden kustannusvaikutuksiksi on arvioitu 269,4 miljoonaa euroa ( kustannustaso 6/2010) toteutettaessa hanke kokonaisuutena. Imatran kaupungin maksettavaksi ehdotetaan 1 miljoonaa euroa liittyen lähinnä melusuojausten rakentamiseen.

 

Ratahankkeen yleissuunnitteluvaiheessa selvitettiin kaksoisraide-hankkeen ohella 0+ - vaihtoehto, jossa rataosuudella toteutettaisiin nopeuden ja akselipainon nosto, mutta ei kapasiteetin lisäystoimenpiteitä. 0+ -vaihtoehdon kustannukset olisivat 41,9 miljoonaa euroa ilman meluntorjunnan kustannuksia.

 

Investointivaihtoehdoille laskettiin hyöty-kustannussuhteet. Vaihtoehto 0+ hyöty-kustannussuhteeksi saatiin käytetyillä laskenta-arvoilla 3,85 ja kaksoisraide-vaihtoehdon hyöty-kustannussuhteeksi 0,74.

 

Kaksoisraiteen kannattavuuden arvioinnissa on syytä ottaa huomioon hyötykustannussuhteen lisäksi muut raiteesta saatavat hyödyt, joista mainittakoon uudet tavaraliikenteen Venäjän suunnan reittimahdollisuudet ja henkilöliikenteen palvelutason parantaminen.


Hankkeesta on annettu aikaisemmin seuraavat lausunnot:

 

KH, 19.1.2009, § 30. Lausunnon antaminen Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle Luumäki- Imatrankoski -kaksoisraiteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto käsittää ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, teknisen toimen ja kaupunginarkkitehdin lausunnot.

 

KH, 31.3.2008, § 86. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Luumäki-Imatrankoski -kaksoisraide, Luumäki, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra. Lausunto käsittää sosiaali- ja terveystoimen, kaavoitusyksikön ja ympäristö- ja rakennusvalvontalautakunnan lausunnot.

 

Yleissuunnitelma on ollut nähtävillä 14.1-14.2.2011. Muistutuksia on tehty 11.2.2011 mennessä kolme kappaletta.

 

Joutsenonkadun varren kiinteistöjen omistajat toteavat 28.1.2011 päivätyssä muistutuksessa, että yleissuunnitelmassa on esitetty lunastettavaksi vain ulkorakennukset. Asukkaat ilmaisevat olevansa järkyttyneitä melusuojauksen puuttumisesta. Asukkaiden mielestä asuinalue ei ole kaksoisraiteen rakentamisen jälkeen kelvollista asumiseen ja lunastusalueet tulee määritellä koskemaan koko aluetta.

 

Asemäentien varren kiinteistön omistajan muistutuksessa 6.2.2011 viitataan vireillä olevaan asemakaavaluonnokseen, jossa on tutkittu ko. alueen soveltuvuutta pientalorakentamiseen. Muistutuksessa todetaan, että alueelle tulee rakentaa radanrakentajan toimesta sellainen meluaita että asuintalon rakentaminen ja siinä asuminen on mahdollista.

 

Kolmannessa muistutuksessa 11.2.2011 viitataan 60-70 -lukujen päätöksiin ja otetaan kantaa mm. radan linjaukseen, Keskusaseman sijaintiin, siltaratkaisuihin, melusuojauksiin sekä lunastuskysymyksiin.

 

Lausuntona esitetään seuraavaa:

 

Imatran kaupunki edellyttää, että meluvaikutukset tulee esittää yhdessä tieliikenteen melun kanssa ja ne tulee toteuttaa kokonaismelutasojen mukaan. Melusuojausten mitoituksessa tulee huomioida liikennemäärien kasvu Venäjän suuntaan.

 

Meluselvitykseen on listattu kohteet, joissa meluntorjunta ei ole kustannustehokasta. Korvenkannan alueella Joutsenonkadun ja Asemäentien varren melualueelle sijoittuvat kiinteistöt on yleissuunnitelmassa merkitty osittain lunastettaviksi. Kaupunki edellyttää, että kyseiset kiinteistöt tulee lunastaa kokonaisuudessaan. Aittamäessä meluaita päättyy Korvenkannantien kohdalle. Kaupunki katsoo, että meluaitaa tulee jatkaa kaavaluonnoksessa 17.3.2010 esitetyssä laajuudessa. Tuulikalliossa osa uusista asuinrakennuksista sijoittuu melualueelle. Kaupunki edellyttää, että melunsuojaus tulee toteuttaa myös tälle alueelle. Sienimäessä melusuojauksen tarve tulee määrittää jatkosuunnittelun yhteydessä huomioiden Venäjän liikenne-ennusteet. Sienimäen alue vaatii myös asemakaavan tarkistamista. Tuulikalliossa, Asemäentien kohdalla, kaupunki esittää tutkittavaksi suunnitellun meluvallin jatkamista ja korottamista.

 

Johtosiirtojen osalta todettakoon, että kaupungin johtoverkosto on merkitty yleissuunnitelmaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä johtojen sijainti ja muutostarpeet (mm. suojaus- ja siirtotarpeet) tulee selvittää tarkemmin Imatran Veden ja kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Johtoverkoston muutostarpeita on mm. Poventsan alikulun, Mansikkakoskensillan ja Keskusliikenneaseman ympäristössä.

 

Huoltoteiden osalta kaupungilla tulee olla käyttöoikeus huoltoteiden käyttöön esim. johtoverkoston kunnossapitoon liittyen.

 

Siltojen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaupunkikuvaan vaikuttavat asiat, kuten materiaalit ja värit tulee hyväksyttää erikseen Imatran kaupungilla.

 

Poventsan nykyiseen alikulkusiltaan ei ole yleissuunnitelmassa esitetty muutoksia. Kaksoisraiteelle on suunniteltu uusi silta. Joutsenonkatu-Mannerintie on tulevaisuudessa Tiuru-Rauha -alueen, Imatran kylpylän ja Korvenkannan liikekeskittymän välinen tärkeä liikenneyhteys. Sillan alikulku on nykyisellään kapea ja tulevia liikennemääriä ajatellen riittämätön. Poventsan nykyisen alikulkusillan suunnitelmissa tulee huomioida katurakenteeseen tehtävät muutokset. Siltasuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa.

 

Mansikkakosken ristikkosilta tullaan suojelemaan asemakaavalla. Laattasillan ja pilareiden purkaminen on todettu liikenteelliseltä kannalta tarpeelliseksi toimenpiteeksi, koska mm. sillan korkeus on esteenä bussiliikenteelle. Laattasillan ja pilareiden purkamisen yhteydessä tulee ympäristörakentamiseen kiinnittää erityistä huomiota.

 

Istutusten osalta Keskusaseman ympäristösuunnitelma tulee tarkentaa yksityiskohtaisemmaksi ratasuunnitteluvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetyn muurin päälle tulee sijoittaa kaide turvallisuussyistä.

 

Kolmioraiteen osalta kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että sen jatko-suunnittelun ja rakentamisen edellytykset turvataan tässä hankkeessa.

 

Yleissuunnitelmaraporttiin on kirjattu, että Imatran kaupungin osuus kustannuksista on noin 1,0 miljoonaa euroa liittyen lähinnä melusuojausten rakentamiseen. Kaupunki edellyttää, että kustannusten määräytymisestä neuvotellaan erikseen ja lähtökohtana kustannusjaolle on, että ne kuuluvat kustannusten aiheuttajalle.

 

Imatran seudun ympäristölautakunta 15.2.2011, § 9. Lausunto kaksoisraiteen Luumäki-Imatra yleissuunnitelmasta liitteenä.

 

Toimialajohtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon. Asia saatetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös:
Hyväksyttiin. 

Merkittiin, että jäsen Raili Korhonen ilmoitti olevansa esteellinen (HallintoL 28 § 1-kohta) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

________________________
 


 

KH § 63
Valmistelija: Marita Toikka-Kemppinen

 

Teknisen toimen toimialajohtaja Kirsi Niinimäen lausunto 10.3.2011: 

"Imatran kaupunki edellyttää, että meluvaikutukset tulee esittää yhdessä tieliikenteen melun kanssa ja ne tulee toteuttaa kokonaismelutasojen mukaan. Melusuojausten mitoituksessa tulee huomioida liikennemäärien kasvu Venäjän suuntaan.

 

Meluselvitykseen on listattu kohteet, joissa meluntorjunta ei ole kustannustehokasta. Korvenkannan alueella Joutsenonkadun ja Asemäentien varren melualueelle sijoittuvat kiinteistöt on yleissuunnitelmassa merkitty osittain lunastettaviksi. Kaupunki edellyttää, että kyseiset kiinteistöt tulee lunastaa kokonaisuudessaan. Aittamäessä meluaita päättyy Korvenkannantien kohdalle. Kaupunki katsoo, että meluaitaa tulee jatkaa kaavaluonnoksessa 17.3.2010 esitetyssä laajuudessa. Tuulikalliossa osa uusista asuinrakennuksista sijoittuu melualueelle. Kaupunki edellyttää, että melunsuojaus tulee toteuttaa myös tälle alueelle. Sienimäessä melusuojauksen tarve tulee määrittää jatkosuunnittelun yhteydessä huomioiden Venäjän liikenne-ennusteet. Sienimäen alue vaatii myös asemakaavan tarkistamista. Tuulikalliossa, Asemäentien kohdalla, kaupunki esittää tutkittavaksi suunnitellun meluvallin jatkamista ja korottamista. Lisäksi suunnitelmassa on jätetty meluntorjuntatoimia pois alueilta (esim. Korvenkanta, Sienimäki ja Mansikkala), joissa se on todennäköisesti tarpeen. Suunnitelmasta ei myöskään käy ilmi Venäjän radan (kolmioraide) aiheuttamat meluntorjuntatoimet. Tämä tulee ottaa huomioon jo suunnittelun tässä vaiheessa. 

 

Johtosiirtojen osalta todettakoon, että kaupungin johtoverkosto on merkitty yleissuunnitelmaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä johtojen sijainti ja muutostarpeet (mm. suojaus- ja siirtotarpeet) tulee selvittää tarkemmin Imatran Veden ja kaupungin kunnallistekniikan kanssa. Johtoverkoston muutostarpeita on mm. Poventsan alikulun, Mansikkakoskensillan ja Keskusliikenneaseman ympäristössä.

 

Huoltoteiden osalta kaupungilla tulee olla käyttöoikeus huoltoteiden käyttöön esim. johtoverkoston kunnossapitoon liittyen.

 

Siltojen kaupunkikuvalliseen ilmeeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaupunkikuvaan vaikuttavat asiat, kuten materiaalit ja värit tulee hyväksyttää erikseen Imatran kaupungilla.

 

Poventsan nykyiseen alikulkusiltaan ei ole yleissuunnitelmassa esitetty muutoksia. Kaksoisraiteelle on suunniteltu uusi silta. Joutsenonkatu-Mannerintie on tulevaisuudessa Tiuru-Rauha -alueen, Imatran kylpylän ja Korvenkannan liikekeskittymän välinen tärkeä liikenneyhteys. Sillan alikulku on nykyisellään kapea ja tulevia liikennemääriä ajatellen riittämätön. Poventsan nykyisen alikulkusillan suunnitelmissa tulee huomioida katurakenteeseen tehtävät muutokset. Siltasuunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa.

 

Mansikkakosken ristikkosilta tullaan suojelemaan asemakaavalla. Laattasillan ja pilareiden purkaminen on todettu liikenteelliseltä kannalta tarpeelliseksi toimenpiteeksi, koska mm. sillan korkeus on esteenä bussiliikenteelle. Laattasillan ja pilareiden purkamisen yhteydessä tulee ympäristörakentamiseen kiinnittää erityistä huomiota.

 

Istutusten osalta Keskusaseman ympäristösuunnitelma tulee tarkentaa yksityiskohtaisemmaksi ratasuunnitteluvaiheessa yhteistyössä kaupungin kanssa. Suunnitelmassa esitetyn muurin päälle tulee sijoittaa kaide turvallisuussyistä.

 

CO2-päästöjen vähentämiseksi liikenteen siirtymistä autoliikenteestä raiteille tulee edistää. Kaksoisraiteen toteuttaminen edistää tätä päämäärää hyvin. Kaksoisraiteen toteuttaminen antaa mahdollisuuden kehittää myös maakunnan taajamajunaliikennettä. Tätä varten on tehty Etelä-Karjalan taajamajunaselvitys. Kaksoisraiteen ratasuunnitelma ei saa luoda esteitä taajamajunaselvityksessä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiselle tulevaisuudessa.

 

Kolmioraiteen osalta kaupunki pitää puolestaan erittäin tärkeänä, että sen jatko-suunnittelun ja rakentamisen edellytykset turvataan tässä hankkeessa.

 

Yleissuunnitelmaraporttiin on kirjattu, että Imatran kaupungin osuus kustannuksista on noin 1,0 miljoonaa euroa liittyen lähinnä melusuojausten rakentamiseen. Kaupunki edellyttää, että kustannusten määräytymisestä neuvotellaan erikseen ja lähtökohtana kustannusjaolle on, että ne kuuluvat kustannusten aiheuttajalle."

 

Liitteet:
Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirjanote 15.2.2011 § 9

 

Asiakirjamateriaali:
Kaksoisraide Luumäki-Imatra yleissuunnitelman tiivistelmäraportti sekä Luumäki-Imatra kaksoisraiteesta annetut muistutukset ovat kokouksessa nähtävillä asiakirjoissa. Muistutukset liitetään kaupunginhallituksen lausunnon liitteeksi.

 

Kj:n ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan Liikennevirastolle Luumäki-Imatra kaksoisraiteen yleissuunnitelmasta edellä esitetyn teknisen toimen toimialajohtaja Kirsi Niinimäen antaman lausunnon.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

 

___________________

  
©